Fabrik för tillverkning av grönmjöl (pellets)

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
3844 m2
Läge: 
Dobeles kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Beställaren – ett jordbrukskooperativ – utförde en upphandling, i vilken PICHE:s anbud ansågs det mest passande. PICHE uppförde en fabrik för tillverkning av grönmjöl i pelletform. 

Först planerades projektet och hallen i 3D-miljö, i enlighet med PICHE:s standard om att använda BIM-systemet (Building Information Modeling) för att utföra projektering. Uppdraget bestod av fem fristående hallar på konkreta platser i området. Hallarna hade olika användningsområden – tillverkningslokal, olika typer av lager, laboratorium. Alla hallar projekterades med metallkonstruktioner som sedan – beroende på användningsområde och önskat inomhusklimat – täcktes av sandwichpaneler eller korrugerad kopparplåt. Projektet inkluderade även inre och yttre el- och vvs-nät, ytor och tillfartsvägar.

Då arbetena påbörjades utförde vi omfattande markarbeten på en yta om nästa 12 000 m2. Därefter lade vi grunden för varje hall, vartefter mellankonstruktionerna monterades. Delvis installerades även annan utrustning parallellt. Efter att metallkonstruktionerna monterats byggdes väggar och tak – vissa av lokalerna var uppvärmda, andra ouppvärmda. Till slut lade vi även golv i enlighet med beräknade laster för varje hall. Parallellt installerade vi även olika ledningsnät, anslutningar samt avlopp för dagvatten för en yta om nästan 8000 m2. Vi byggde även ut inre ledningsnät, samt utförde installationer i enlighet med hallarnas användningsområden. Arbetena avslutades genom att anlägga en asfalterad yta om 8000 m2 i enlighet med områdesplanen, lastberäkningar och beräknad trafikintensitet. 

Detta är ett av de intressantaste projekten som PICHE arbetat med i egenskap av generalentreprenör. Inom ramen för detta projekt har vi utfört stora arbeten inom alla områden, vilket krävde att PICHE:s specialister utförde ett exakt och planmässigt arbete. Arbetet komplicerades ytterligare av att projektet bestod av fem fristående hallar och flera tilläggselement i enlighet med områdesplanen. I och med detta projekt har PICHE fått betydelsefull erfarenhet och kunskaper i uppförandet av sådana komplex, och förhoppningsvis kommer detta nybygge låta beställaren uppnå sina mål och snart utvidga verksamheten ytterligare.

Liknande denna typ av projekt: Tillverknings och lagerlokaler för bearbetning av betor.
 

värmeisolerande hallar lagerhall
industrilokaler bygge jordbrukshall
Industrihall byggnation av stålhallar
byggnation av stålhallar
montering av stålkonstruktion
3d projektering produktionsbyggnad stålhall
3d projektering värmeisolerande hallar
Embedded thumbnail for Fabrik för tillverkning av grönmjöl (pellets)