Farm för nötkreatur

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
1240 m2
Läge: 
Alojas socken, Brivzemnieku kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Inom ramen för denna upphandling utförde PICHE byggnation av en fram för nötkreatur, vilket även omfattade områdesarbeten. Själva farmbyggnadens inneryta delades upp i två delar – farmen och en sanitär zon.

Innan byggarbetena påbörjades tog vi fram en modell för metallkonstruktionerna och de arkitektoniska lösningarna, därefter projektering. Under denna process tog PICHE även fram alla nödvändiga handlingar, såsom materialspecifikationer, arbets- och montageanvisningar, liksom detaljerad projektering för metallkonstruktionerna.

Byggnadsarbetena skulle utföras på en väldigt lerig plats, något som försvårade arbetena redan från första början. Då det regnade blev marken väldigt mjuk och PICHE:s arbetsledning behövde finna alternativa lösningar för att kunna transformera maskiner på byggarbetsplatsen, eftersom grunden blev väldigt plastisk och släppte dessutom inte igenom särskilt mycket vatten, vilket ledde till vattenansamlingar på marken. Trots den svåra situationen lyckades PICHE utföra alla nödvändiga markarbeten samt husgrunden. PICHE anpassade sig efter situationen och uppförde metallkonstruktionerna, som sedan täcktes av sandwichpaneler. Därefter installerades ett betonggolv med olika lutningar i enlighet med de olika zonerna och dess funktioner. Då de allmänna byggnadsarbetena – som även omfattade utbyggnad av en sanitär zon, installation av utrustning, portar och vindskydd – påbörjades områdesarbetena. Under detta arbetes gång iordningställdes området kring hallen och kampen mot den dåliga grunden fortsatte. Dessutom byggde vi ut ett torg av kullersten och tillfartsvägar till denna nya farm för nötkreatur.

Trots komplikationerna på grund av de oväntade markarbetena lyckades PICHE klara av utmaningarna och överlämna en fullt färdig produkt – en farm för nötkreatur. 

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog.

lantbruksbyggnader
hallbyggnader verkstadshallar
värmeisolerad hall
projektering av metallhall
industrilokaler bygge
stålkonstruktion bygge