Ombyggnad av handels och tillverkningslokal

Typ av hall: 
Värmeisolerad
Yta: 
400 m2
Läge: 
Skriveri, Skriveru kommun, Lettland
Avtalstyp: 
Generalentreprenad
Utförda arbeten: 
Projektering
Byggnation

Inom ramen för detta projekt uppförde vi en lagerlokal för en av Lettlands mest berömda glasstillverkares räkning, samt kopplade ihop den befintlig tillverknings- och handelslokal. 

PICHE utförde såväl projektering som byggnation. Först togs ett projekt för ombyggnaden fram eftersom den nya hallen skulle kopplas ihop med befintliga lokaler för att få en samlad verksamhet. Beställaren definierade funktionskraven samt angav att hellen kommer användas för att för att placera ut hyllor för förvaring av färdiga produkter. Utifrån dessa uppgifter tog vi fram ett precist koncept med optimal innerhöjd och geometri för det konkreta antalet pallar. På så sätt användes lokalens yta maximalt effektivt, vilket i sin tur innebar att utgifterna optimerades.

Innan projekteringen påbörjades mättes den befintliga lokalen upp i 3D-miljö. Detta gjorde att de nya metallkonstruktionerna kunde projekteras utifrån befintliga byggnaders geometri. Såväl metallkonstruktionerna som arkitekturen togs fram i en gemensam BIM-modell (Building Information Modeling). På så sätt kunde vi på ett bra sätt projektera den nya hallens knytpunkter med befintlig byggnad, något som är oerhört viktigt vid en ombyggnad där en ny byggnad ska anslutas till en befintlig. 

Eftersom den befintliga byggnaden låg på en högre höjd än territoriet omkring höjdes den nya hallens golv för att vara på samma nivå som den befintliga lokalen. Särskild noggrannhet krävdes när den befintliga byggnadens sockel avtäcktes och då den nya hallens grundläggning skedde i detta område, liksom vid uppförandet av metallkonstruktionerna, som var tvungna att exakt följa den befintliga byggnadens kontur. Denna förhöjda precision användes också då sandwichpanelerna skulle kopplas ihop, liksom då båda byggnadernas tak kopplades ihop. Dessa arbeten utfördes i enlighet med de konstruktiva lösningar som togs fram under projekteringen och som planerades för att till maximal utsträckning minska köldbryggor och främja täthet.

Även om hallen som sådan är ganska liten var detta ett ytterst intressant uppdrag på grund av anslutningen till den bredvidliggande byggnaden. Detta lät oss på PICHE återigen kontrollera och övertyga oss om vår kapacitet att klara av projekt med högsta precisionskrav både vid projektering som vid montage. Vårt team är verkligen nöjt med detta arbete och resultatet, samt har god förhoppning om att beställaren även fortsättningsvis kommer anlita PICHE vid en eventuell utbyggnad. 

En del av de genomförda projekten kan man se i en speciellt för detta skapadhallkatalog.

 

sandwichpaneler lagerhall
sandwichpaneler värmeisolerad hall
värmeisolerad hall metallkonstruktioner
konstruktioner av lagerhallar
värmeisolerad hall lagerhall
montering av stålkonstruktion
3d projektering lagerhallar hallprojekt