top of page

Privātuma un sīkdatņu politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. ​

 

Privātuma un sīkdatņu politika attiecas uz personas datiem, kurus apkopo PICHE grupas uzņēmumi (PICHE SIA, 40003743883; P32 SIA, 40203113231; P41 SIA, 40203221314; P50 SIA, 40203172485; P59 SIA, 40203181473; P68 SIA, 40203190955; P77 SIA, 40203190940; P95 SIA, 41203072657; P122 SIA, 40203308425; P131 SIA, 40203326399; P140 SIA, 40203326420; P149 SIA, 40203326416; P158 SIA, 50203324031; P176 SIA, 40203399640; P185 SIA, 50203399661), turpmāk PICHE.

PICHE grupas privātuma un sīktdatņu politika

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “PICHE”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003000252, juridiskā adrese - "Vismaņi" K 2, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167.

1.2. Visos jautājumos saistībā ar personas datu apstrādi lūdzu vērsties pie SIA “PICHE”: sūtot vēstuli uz elektroniskās korespondences adresi: info@piche.eu vai pa pastu uz adresi – "Vismaņi" K 2, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167, vai zvanot pa tālruni - +371 26545424. Jautājumus par personas datu apstrādi var uzdot klātienē, piesakot vizīti vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šo Privātuma politiku.

1. Personas datu pārzinis

2.1.  Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams tiešā vai netiešā veidā sasaistīt ar privātpersonu. Tas attiecas gan uz uzņēmuma klientiem un sadarbības partneriem, gan darbiniekiem. Dati ir, piemēram, personas vārds un uzvārds, personas adrese un tālruņa numurs, datora IP adrese.

2.2.  Privātuma un sīkdatņu politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz (Personas):

2.2.1.  Fiziskajām personām – sadarbības partneriem, darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saņem vai nodod PICHE grupas uzņēmumiem jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

2.2.2.  PICHE grupas uzņēmuma biroja, būvobjektu un citu telpu un teritoriju apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

2.2.3. PICHE uzturētās interneta mājaslapas lietotājiem (http://www.piche.eu/);

2.3.  PICHE savu iespēju robežās rūpējas par Personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes un aizsardzības jomā.

2.4.  Privātuma un sīkdatņu politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā dati sniegti un tiek apstrādāti.

2.5.  PICHE var noteikt papildus noteikumus attiecībā uz atsevišķu datu apstrādi, par to informējot Personu, pirms datu saņemšanas no šī personas.

2. Uz ko attiecināma Privātuma un sīkdatņu politika

3.1.  Pakalpojumu sniegšanai un līguma izpildes nodrošināšanai. Mērķis attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un noslēgto līgumu (darījumu) izpildi. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma (darījuma) pamata;

3.2.  Līguma sagatavošanai, noslēgšanai vai grozīšanai. Mērķis attiecas uz jauniem pieteikumiem esošam vai jaunam darījumam, tostarp pakalpojumiem. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma vai līguma (darījuma) pamata;

3.3.  Līguma saistību izpildei un pakalpojumu nodrošināšanai;

3.4.  Pakalpojumu reklamēšanas un izplatīšanas mērķiem jeb komerciāliem nolūkiem;

3.5.  Iesniegumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;

3.6.  Norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai. Mērķis attiecas uz norēķinu ar personu ietvaros veiktajām aktivitātēm. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma (darījuma) pamata;

3.7.  Mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

3.8.  Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

3.9.  Personas datu apstrādei iekšējos administratīvos nolūkos PICHE grupas ietvaros. Mērķis attiecas uz personas datu apstrādi grupas uzņēmumu iekšējos administratīvos nolūkos, piemēram, prettiesisku darījumu novēršanai. Personas datu apstrāde tiek veikta uz leģitīmas intereses pamata;

3.10. Normatīvo aktu izpildei. Mērķis attiecas uz normatīvajos aktos paredzēto personas datu apstrādes pamatu, piemēram, grāmatvedības, nodokļu, nodevu u.c. jomās;

3.11. Grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldībai. Mērķis attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u.tml. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma (darījuma) pamata.

3. PICHE apstrādā personas datus šādiem nolūkiem

4.1. Informācija, ko PICHE iegūst par Personu, ir atkarīga no darījuma satura. Tāpat tiek iegūta informācija, kas tiek sniegta jebkāda veida sadarbības ietvaros.

4.2. Informācija, ko PICHE ir saņēmis no pašas Personas, sadarbības vai saziņas procesā, piemēram, noslēdzot līgumu, iesniedzot iesniegumu vai citu dokumentu, sazinoties ar PICHE, t.sk. izmantojot mājas lapā un sociālajos tīkos piedāvātās iespējas.

4.3. Videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati ar mērķi aizsargāt PICHE īpašumu jeb leģitīmiem mērķiem.

4.4. Pieprasot informāciju no publiskiem reģistriem – Lursoft, Creditweb, Zemesgrāmatas, Zemes dienesta, Komercreģistra, Maksātspējas reģistra, Komercķīlu reģistra u.c.

4.5. Apmeklējot PICHE mājas lapu (http://www.piche.eu/), tiek izmantotas sīkdatnes, sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkfaili, sīkdatnes ir faili, kas glabā informāciju personas, kas apmeklēja mājas lapu, cietajā diskā vai interneta pārlūkā, un tādējādi var noteikt, kas ir apmeklējis mājas lapu iepriekš.

4. Kā tiek iegūti personas dati

5.1. Apstrāde uz datu subjekta piekrišanas pamata;

5.2. Apstrāde līguma noslēgšanai un līguma saistību izpildei;

5.3. Apstrāde ar mērķi izpildīt normatīvo aktu prasības; 

5.4. Apstrāde uz leģitīmo interešu pamata. PICHE leģitīmās intereses ir veikt komercsadarbību; nodrošināt ar līgumu uzņemto saistību izpildi; attīstīt savu produktu, pakalpojumu un ieviest to tirgū, t.sk. reklamēt; informēt par līgumu saistību izpildi; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt ieejošos/izejošos maksājumus; savu tiesisko interešu aizsardzība tiesībsargājošās iestādēs u.c.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

6.1. PICHE vāc un glabā tikai komercdarbības veikšanai nepieciešamos datus.

6.2. PICHE apstrādā un aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

6.3. PICHE komercsadarbības ietvaros var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumus, grāmatvedības pakalpojumus u.c. Ja izpildot šos uzdevumus sadarbības partneri apstrādā PICHE rīcībā esošos personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem uz sadarbības līguma pamata. Nododot personas datus sadarbības partneriem, PICHE nodrošina to, lai sadarbības partneri izmanto saņemtos personas datus tikai PICHE deleģētā uzdevuma īstenošanai un tikai tādā apmērā, kāds ir nepieciešams, lai deleģēto uzdevumu varētu izpildīt.

6. Personas datu apstrāde un aizsardzība

7.1. PICHE neizpauž trešajām personām (jebkura, persona, kas nav datu pārzinis vai konkrētais datu subjekts) datus par personām, izņemot, ja

7.1.1 trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);

7.1.2 datu subjekts sniedzis piekrišanu par savu datu nodošanu;

7.1.3 datu nodošanas pienākumu uzliek PICHE saistoši normatīvie akti, tikai normatīvajos aktos noteiktā apjomā;

7.1.4 datu nodošana tiesībsargājošajām iestādēm, PICHE leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties policijā, tiesā u.c.

7.2. Personas dati var tikt izpausti PICHE grupas uzņēmumu starpā, nodrošinot datu drošību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7.3. Personas dati var tikt izpausti sadarbības partneriem: pakalpojumu un preču, kas nepieciešami komercdarbības veikšanai, veiksmīgai saņemšanai (pasta pakalpojumi, kurjeru pakalpojumi, grāmatvedības pakalpojumi, IT pakalpojumi, apsardzes pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, revīzijas pakalpojumi, biroja preču sagāde, būvmateriālu piegāde uz objektu utt.).

7.4. Personas dati var tikt izpausti tiesībsargājošajām iestādēm, glābšanas dienestiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7.5. Personas dati var tikt nodoti saistībā ar kādu no PICHE grupas uzņēmuma reorganizāciju, pārdošanu, iegūšanu utml.

7. Personas datu saņēmēju kategorijas, jeb kam dati tiek izpausti

 8.1. PICHE nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības.

8.2. Ja PICHE radīsies nepieciešamība nodot personas datus ārpus Eiropas Savienības, tas ievēros normatīvo aktu prasības un nodrošinās augstu nododamo personas datu aizsardzības līmeni.

8. Personas datu izpaušana ārpus Eiropas Savienības

9.1. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā, ja vien ilgāku datu glabāšanu nenosaka normatīvo aktu prasības.

9.2. Datu glabāšanas ilgums atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī ievērojot fizisko personu tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.

9.3. PICHE apstrādā un glabā personas datus, kamēr izpildās vismaz viens no kritērijiem:

9.3.1 Spēkā ir līgums uz kura pamata notiek datu apstrāde/glabāšana;

9.3.2 Dati jāglabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, normatīvajos aktos noteiktā apjomā;

9.3.3 Pastāv juridisks pienākums datus apstrādāt un/vai glabāt;

9.3.4 Ir spēkā datu subjekta piekrišana, veikt tā datu apstrādi;

9.3.5 Datu apstrāde tiek veikta leģitīmo interešu nodrošināšanai.

9.4. Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti (sadedzināti, sasmalcināti u.tml.).

9. Personas datu glabāšanas ilgums

10.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt visu informāciju, kas ir PICHE rīcībā par viņu, kā arī saņemt visu informāciju, kas attiecas uz datu subjekta personas datu iegūšanu, apstrādi, glabāšanu, nodošanu, dzēšanu utt.

10.2. Persona ir tiesīga iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laika posmā no Datu pārziņa ir saņēmušas informāciju par datu subjektu. Personai sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

10.3. Persona ir tiesīga jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu uz nākotnes apstrādes/glabāšanas darbībām.

10.4. Persona ir tiesīga iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par PICHE;

10.5. Personai normatīvajos aktos paredzētajā apmērā ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt apstrādāto datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī ir tiesības iebilst pret apstrādi, tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz PICHE likumīgajām interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no PICHE pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

10.6. Ja tiek saņemts Personas pieprasījums par tā tiesību īstenošanu, PICHE pārbauda Personas identitāti un sniedz atbildi Personai iespējami īsākā laikā, pārliecinoties, ka Persona atbildi ir saņēmusi.

10.7. Personai ir pienākums saprātīgā laika periodā sniegt PICHE informāciju par izmaiņām tās personas datos.

10.8. Personas pienākums pirms uzsākt sadarbību ar PICHE, iepazīties ar šo Privātuma politiku.

10. Datu subjekta tiesības un pienākumi

11.1. Ja Personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz piekrišanu personas datu apstrādei, Personai jebkurā brīdī ir tiesības savu piekrišanu atsaukt. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.

11.2. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kas tiek veikta pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

11. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

12.1. PICHE neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu attiecībā uz fiziskām personām.

12.2. PICHE ir tiesības veikt papildinājumus vai izmaiņas Privātuma politikā.

12.3. PICHE saglabā Privātuma un sīkdatņu politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas tā mājaslapā (http://www.piche.eu/).

12. Citi noteikumi

SIA “PICHE” Valdes priekšsēdētājs Pēteris Senkāns

Apstiprinu:

Privātuma Politika

bottom of page